Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu společnosti Pivovar Kroměříž, s. r. o.

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu společnosti Pivovar Maxmilian Kroměříž s. r. o. Blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího.

Prodávající:

Pivovar Kroměříž, s. r. o., se sídlem Na Sádkách 2798/9, 767 01 Kroměříž, IČO: 29308666, DIČ: CZ29308666, zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 73103.

Kupující:

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu Pivovar Kroměříž, s. r. o. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který jím není, přičemž kupující, který je spotřebitelem je takový kupující, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitelem, pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Veškeré smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Objednávka, závaznost kupní smlouvy

Objednávku lze provést pouze v internetovém obchodě. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných náležitostí včetně kontaktních údajů v objednávkovém formuláři. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat, měnit nebo jinak upravovat údaje, které do objednávek vložil. Kupující tak odpovídá za správnost uvedených údajů a prodávající není odpovědný za jakékoliv chyby a/nebo omyly v objednávce způsobené kupujícím.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi, souhlasí s cenou zboží, platebními podmínkami a zvoleným způsobem dopravy. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit za něj kupní cenu včetně stanoveného poštovného a balného.

Místem dodání zboží je adresa v rámci České republiky uvedená kupujícím v objednávkové formuláři.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Podaná objednávka a kupní smlouva jsou prodávajícím archivovány bez možnosti přístupu třetím nezúčastněným osobám. Prodávající umožní kupujícímu, na základě jeho písemné žádosti, přístup k uložené kupní smlouvě.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úplnou úhradou kupní ceny.

3. Cena, dodací a platební podmínky

Cena zboží je u jednotlivých položek v našem e-shopu vždy uvedena včetně DPH. Celková cena celé objednávky je kupujícímu potvrzena v okamžiku potvrzení objednávky v nákupním košíku. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného. Celková cena objednaného zboží se v případě dodání pomocí Cenného balíku české pošty pro zásilky do ČR (Obchodního balíku české pošty pro zásilky do zahraničí) automaticky navyšuje o cenu poštovného a balného dle příslušné sazby.

Platbu za objednané zboží je možno provést následujícími způsoby:

a. Dobírkou v případě volby způsobu dopravy prostřednictvím České pošty

b. Hotově při osobním převzetí na naší prodejně Na Sádkách 2798/9, 767 01 Kroměříž, po předchozím osobním dojednání termínu převzetí zboží.

Otevírací doba:

Pondělí až pátek 8.00 – 18.00
Sobota 8.00 – 15.00
Neděle zavřeno

Zboží bude odesláno kupujícímu do 14 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky, je-li skladem.

Kupující je povinen dodané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, zkontrolovat zboží z hlediska množství balíků. Pokud bude zjištěna jakákoliv závada, neprodleně informovat prodávajícího telefonicky nebo na e-mail: obchod@pivomaxmilian.cz a zahájit u dopravce reklamační řízení. Kopii ze zápisu jednání s dopravcem zašle kupující neprodleně prodávajícímu, jinak mu nárok na reklamaci z důvodu neúplnosti nebo poškození dodávky nevznikne. Na pozdější reklamaci o neporušenosti obalů nebo množství balíků nebude brát prodávající zřetel.

4. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Objednávka může být zrušena z důvodu, že se poptávané zboží již nevyrábí, v případě vyprodání zásob nebo v případě, že zboží není na skladě. Kupující je v těchto případech informován prodávajícím na jím zadanou e-mailovou adresu o důvodu zrušení objednávky. Je mu rovněž nabídnuto řešení vzniklé situace. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, která obsahuje konkrétní důvody, nabídku prodloužení expediční doby nebo nákupu obdobného druhu zboží.

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud se kupující rozhodne využít tohoto práva odstoupit od smlouvy, musí splnit následující podmínky:

a. Kupující projeví svou vůli odstoupit od smlouvy, nejlépe formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: obchod@pivomaxmilian.cz

b. E-mail musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, číslo objednávky, číslo účtu, na který bude vrácená částka za zboží převedena. Odstoupit od smlouvy lze i jiným vhodným způsobem, například doporučeným dopisem.

c. Vrácené zboží nesmí být použito, žádným způsobem poškozeno či jinak znehodnoceno. V případě, že kupující není schopen tyto požadavky dodržet, není oprávněn od smlouvy odstoupit.

d. Originální daňový doklad, který je součástí každé zásilky, je nutné doložit k vracenému zboží.

e. Kupující je povinen zboží zaslat jako cenný balík na adresu prodávajícího. Pokud bude zboží zasláno jiným způsobem, prodávající neodpovídá za ztráty či poškození zásilky. Veškeré náklady související se zasláním zboží při odstoupení od smlouvy nese kupující.

f. Po vrácení zboží kupujícím je prodávající povinný bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu zpět všechny peněžité prostředky, které od kupujícího na základě kupní smlouvy obdržel, včetně nákladů na dodání (poštovného a balného), a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit tyto prostředky dříve, než obdrží od kupujícího zboží.

g. Prodávající má v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy nárok účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Tyto nároky je prodávající oprávněn jednostranně započíst na kupní cenu, jež má být kupujícímu vrácena.

Chci informovat o novinkách

Přihlásit
0
Celkem:
Kč 0,–
Dokončit